Wszystkie zamówienia złożone do godziny 14:00 wysyłamy jeszcze tego samego dnia!

Regulamin Karty Motopublica

KARTA MOTOPUBLICA:

 

 1. Wydawca – A2 Polska, ul. Obywatelska 72, 93-562 Łódź NIP: 727-125-99-89

 2. Karta może być realizowana w punktach stacjonarnych sklepu Motopublica, w Łodzi przy ul.Obywatelskiej 72 oraz w Warszawie przy al.Prymasa 1000-lecia 76D.

 3. Karta stanowi odpowiednik bonu towarowego, wydana na okaziciela, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w wybranym Salonie Sprzedaży, o wartości równej wpłaconej wcześniej kwocie.

 4. Karta Motopublica jest numerowana i ma okres ważności do 12 miesięcy od daty jej wydania.

 5. Karta może być realizowana przy zakupie towarów, czyli dostępnych rzeczy oferowanych do sprzedaży w salonach sprzedaży.

 6. Wydawca zobowiązuje się do przekazania nabywcy Karty Motopublica, a następnie do przyjmowania jej do realizacji w salonach sprzedaży.

 7. Nabywca wybiera, czy chciałby mieć kartę zasiloną rabatem, wyrażanym w procentach, czy kwotą, którą może potem realizować zakupy w Salonie Sprzedaży.

 8. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty Motopublica oraz do realizacji karty w salonach sprzedaży w okresie ważności karty.

 9. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Motopublica.

 10. W momencie gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży towarów, przedstawiając do realizacji Kartę Motopublica, karta zostanie wykorzystana i nastąpi umorzenie wierzytelności przysługującej Wydawcy wobec Użytkownika.

 11. Karta Motopublica nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne.

 12. W wypadku gdy cena towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Motopublica będzie wyższa niż wartość nominalna karty, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą.

 13. W momencie wydania Karty Motopublica Nabywcy następuje jej aktywacja.

 14. Salon Sprzedaży nie ponosi odpowiedzialności za Karty Motopublica, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy.

 15. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Motopublica Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.

 16. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Motopublica poprzez przekazanie personelowi Salonów Sprzedaży, w których ona obowiązuje.

 17. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Motopublica w wypadku:

  a) upływu terminu ważności Karty Motopublica,

  b) braku technicznej możliwości realizacji Karty Motopublica, w szczególności: niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy, uszkodzenia karty w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych na niej zapisanych.

 18. Towar zakupiony przy pomocy Karty Motopublica nie może być zwrócony.

 19. Karta Motopublica może pełnić też funkcję karty rabatowej i mieć przypisany stały rabat procentowy o wysokości ustalonej wcześniej przez Wydawcę w sklepie stacjonarnym.

 20. Przypisanie rabatu do karty jest bezpłatne i ważne przez 12 miesięcy od daty przypisania.

 21. Karta Motopublica nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.

 22. Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Motopublica oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

 

pixel